Nybygget

Styret i menigheten har utredet ulike alternativer for nytt menighetsbygg. Alternativet som ligger til grunn for innsamlingen innebærer hovedsakelig oppgradering av storsalen og tregården, riving av lillesalen, nytt tilbygg med kafé/vrimleareal og klasserom, nye toaletter, heis og etablering av galleri bakerst i storsalen. Kostnadsrammen er estimert til 70 mill kr inkludert uforutsette utgifter og kjøp av tomt mot Repslagerveita.

Per desember 2020 jobbes det iherdig i byggekomiteen og hos ulike konsulentselskap og rådgivningstjenester. Fokuset nå er å få klart detaljene som trengs for å sende ut anbudsgrunnlaget til ulike entreprenører, og det inkluderer alt fra hvor rør skal legges til hvor mange kaffetraktere og stikkontakter vi vil ha på det nye kjøkkenet. Når entreprenørene deretter har kommet med sine tilbud vil vi ha et mer pålitelig prisestimat å gå ut i fra, da dagens estimat er basert på erfaringstall fra andre prosjekter.

Det er nå behov for å gjennomføre en siste innspurt på innsamling til egenkapital og deretter vri fokus mot økning av fast månedlig givertjeneste for å kunne ta en veloverveid beslutning om vi har økonomiske muskler til gå for prosjektet eller ikke. Denne beslutningen vil vi forhåpentligvis kunne ta i løpet av første del av 2021.

Illustrasjonene som brukes i forbindelse med innsamlingen er utarbeidet av ROJO arkitekter og viser  skisser fra prosessen med nybygg i Prinsens gate 22b.